พบข้อมูล: 16 รายการ
Active Learning แบบ CBL (SSRU) -- 13:36
นำเสนองานวิจัย การจัดการเรียนการสอน Active Learning ด้วยวิธีการสอน “แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL)”

[ebook] จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน...

[ebook] ความหมายและบทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

ความหมายและบทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน...

[ebook] รูปแบบการขนส่ง

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

รูปแบบการขนส่ง...

[ebook] โลจิสติกส์

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

โลจิสติกส์...

[ebook] การบริหารจัดการ

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

การบริหารจัดการ...

[ebook] 6.องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ (Dr.Napatsaya)

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

6.องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ (Dr.Napatsaya)...

[ebook] 7.โซ่อุปทาน(Dr.Napatsaya)

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

7.โซ่อุปทาน(Dr.Napatsaya)...

[ebook] 8.โมเดลโซ่อุปทาน (Dr.Napatsaya)

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

8.โมเดลโซ่อุปทาน (Dr.Napatsaya)...

[ebook] 9.SCOR Model(Dr.Napatsaya)

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (Dr.Natpatsaya Setthachotsombut)

9.SCOR Model(Dr.Napatsaya)...

Total page : 2